profil funduszu Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.