nazwa funduszu Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe. Co najmniej połowę wartości portfela akcji stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdiv. Pozostała część środków lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.