profil funduszu Allianz SFIO Stabilnego Dochodu
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty dłużne wynosi od 25% do 100% aktywów, natomiast całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty dłużne wynosi od 0% do 75% aktywów. Termin zapadalności dłużnych papierów nie powinien być dłuższy niż 5,5 roku w momencie ich nabycia.