profil funduszu Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Allianz Globalnych Akcji lokuje od 60% do 100% aktywów w akcje oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje. Pozostała część aktywów inwestowana jest w finansowe instrumenty dłużne. Inwestycje w fundusze akcyjne lub akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdach, mogą jednak powodować wysokie straty w czasie słabej koniunktury na rynkach akcji.