profil funduszu Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.