profil funduszu Subfundusz Allianz Dochodowy C
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa Allianz Dochodowy lokowane są głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły lub jednostki uczestnictwa w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.