profil funduszu Subfundusz Allianz Globalny Obligacji
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w krajowe i zagraniczne obligacje, których emitentami są rządy państw lub przedsiębiorstwa, na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Znaczna ekspozycja Subfunduszu (bezpośrednia lub pośrednia) w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się podwyższoną zmiennością cen, w szczególności długoterminowe obligacje skarbowe i nieskarbowe o stałym oprocentowaniu, może powodować okresowe wahania wartości jednostki Subfunduszu.