nazwa funduszu Fundusz Gwarantowany
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Środki funduszu lokowane będą w papiery dłużne o niskiej wrażliwości na zmianę stóp rynkowych, czyli w papiery wartościowe o średnim czasie trwania do 1 roku. Uzupełnieniem portfela będą lokaty bankowe, obligacje o zmiennym oprocentowaniu emitowane przez Skarb Państwa oraz inne podmioty. TU Allianz Polska Życie SA ponosi w całości ryzyko obniżenia wartości jednostki w okresie pełnego roku kalendarzowego.