nazwa funduszu Allianz Generali Oszczędnościowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do ich wykupu nie przekracza 397 dni. Fundusz koncentruje się na rynku polskim, ale może nabywać także zagraniczne instrumenty dłużne. Może również inwestować w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw.