nazwa funduszu Allianz Generali Oszczędnościowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo-Wschodniej. Lokowanie środków w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.