nazwa funduszu Allianz Generali Oszczędnościowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu będzie lokowane w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Do 30% lokat mogą stanowić depozyty bankowe.