nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA
grupa akcyjne
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs US Equity Income wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs US Equity Income inwestuje przynajmniej dwie trzecie swych aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Emitentami są spółki posiadające centralę lub prowadzące podstawową działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych.