nazwa funduszu Allianz NN Spółek Dywidendowych USA
grupa akcyjne
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs US Equity Income, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).