nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Europe Equity Income wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Europe Equity Income inwestuje przede wszystkim (przynajmniej dwie trzecie aktywów) w europejskie akcje oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidend. Akcje emitowane są przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju europejskim. Emitentami są spółki mające centralę lub prowadzące podstawową działalność gospodarczą w Europie.