nazwa funduszu Allianz Investor Zrównoważony
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz od 40% do 65% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostała portfela lokowana jest w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa. W części akcyjnej źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Bazą portfela są spółki polskie. Część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Zapewnia to większy wybór spółek, a także zwiększa dywersyfikację i płynność portfela. W części dłużnej portfela dominują polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.