nazwa funduszu Allianz Investor Turcja
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Turcja
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego DWS Turkei. Do 100% aktywów fundusz może również lokować bezpośrednio w udziałowe papiery wartościowe tureckich emitentów. Fundusz DWS Turkei inwestuje w akcje (min. 70%) i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) emitentów z rynku tureckiego.