nazwa funduszu Allianz Pekao Konserwatywny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Jest jednym z subfunduszy o najniższym profilu ryzyka ze wszystkich strategii Pekao TFI. Lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1 rok.