nazwa funduszu Allianz Pekao Konserwatywny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu są lokowane głównie w depozyty bankowe oraz denominowane w walucie polskiej dłużne papiery wartościowe, dla których termin wykupu nie przekracza jednego roku. Udział innych instrumentów finansowych niż lokaty, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 20% wartości aktywów.