nazwa funduszu Allianz Pioneer Akcji Europejskich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Do 100% aktywów funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym, które inwestują swoje aktywa głównie w spółki, których siedziba znajduje sie w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie. Do 20% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.