nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Europejskich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych, a także bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, które dają ekspozycję na rynki akcyjne w Europie. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w EUR. Pozostała część aktywów funduszu może być inwestowana w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.