nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Strategicznych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Euro Strategic Bond, do 50% w Pioneer Funds Strategic Income, do 50% w Pioneer Funds Emerging Markets Bond oraz do 50% w Pioneer Funds Global High Yield. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.