nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Strategicznych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu, dzięki pośrednim inwestycjom w zagraniczne instrumenty dłużne (zarówno obligacje rządowe jak i korporacyjne), przede wszystkim na rynku amerykańskim. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 1) fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem, alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji; 2) inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.