nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Strategicznych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Do 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji, aktywnie zarządzające ryzykiem oraz inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.