nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Strategicznych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze dłużne o elastycznej polityce inwestycyjnej: lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stóp procentowych, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem, alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji. Część aktywów fundusz może lokować bezpośrednio m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.