nazwa funduszu Allianz Pekao Dynamicznych Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje małych i średnich spółek, maksymalnie 30% aktywów w akcje dużych spółek, a do 50% aktywów - w akcje spółek zagranicznych. Możliwie duży potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu w akcje dynamicznie rozwijających się małych i średnich spółek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) np. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.