nazwa funduszu Allianz Pekao Dynamicznych Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 100% wartości aktywów funduszu lokowane jest w udziałowe instrumenty finansowe. Inwestycje koncentrują się na akcjach małych i średnich spółek (co najmniej 50%). Zaangażowanie w inne akcje nie przekracza 30%. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe może wynosić do 20% aktywów funduszu. Do 50% wartości lokat mogą stanowić instrumenty udziałowe emitentów zagranicznych.