nazwa funduszu Allianz Pekao Dynamicznych Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek. Maksymalnie 30% aktywów funduszu mogą stanowić akcje dużych spółek, a do 50% - akcje spółek zagranicznych. Fundusz może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować część aktywów w instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.