nazwa funduszu Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 40% aktywów fundusz może inwestować w instrumenty o charakterze udziałowym, koncentrując się na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę. Do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Nie mniej niż 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej.