nazwa funduszu Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Max. 40% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym. Do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nie mniej niż 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej.