nazwa funduszu Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Do 50% aktywów stanowić mogą obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Inwestuje do 40% aktywów również w instrumenty o charakterze udziałowym, głównie akcje (koncentrując się na spółkach regularnie wypłacających dywidendę), oraz w tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Zwiększony potencjał zysku możliwy dzięki inwestowaniu części aktywów w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendę. Dywersyfikacja geograficzna części udziałowej pozwala wzbogacić portfel o zagraniczne instrumenty finansowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.