nazwa funduszu Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, koncentrując się na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę. Do 100% środków lokowane jest w dłużne instrumenty finansowe, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Część aktywów funduszu może być denominowana w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.