nazwa funduszu Allianz Pekao Pieniężny Plus
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata. Do 70% aktywów fundusz może inwestować w obligacje przedsiębiorstw.