nazwa funduszu Allianz Pekao Konserwatywny Plus
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa głównie w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział innych instrumentów finansowych niż lokaty, o których mowa powyżej, nie może przekraczać 30% wartości aktywów. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1,5 roku.