nazwa funduszu Allianz Pekao Konserwatywny Plus
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata.