nazwa funduszu Allianz PZU Akcji Krakowiak
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje (min. 50%) renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Papiery udziałowe mogą stanowić od 50 do 100% aktywów funduszu, co pozwala w okresach bessy znacznie zredukować ich poziom i ograniczyć straty. Do 50% aktywów funduszu może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe.