nazwa funduszu Allianz PZU Akcji Krakowiak
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dąży do dynamicznego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie mogą zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.