nazwa funduszu Allianz PZU Zrównoważony
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).