nazwa funduszu Allianz PZU Zrównoważony
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów.