nazwa funduszu Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Rynki Rozwinięte
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów inwestowane jest w fundusze zagraniczne, których polityka zakłada lokowanie nie mniej niż 50% aktywów w instrumenty udziałowe podmiotów z siedzibą bądź z przeważającą częścią swojej działalności na rynkach krajów rozwiniętych, bądź odzwierciedlających indeksy akcji krajów rozwiniętych.