nazwa funduszu Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Rynki Rozwinięte
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów lokuje w fundusze zagraniczne mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie nie mniej niż 50% aktywów w instrumenty udziałowe podmiotów z siedzibą bądź z przeważającą częścią swojej działalności na rynkach krajów rozwiniętych, bądź odzwierciedlających indeksy akcji krajów rozwiniętych (m.in.: Kraje Europy Zachodniej, Ameryka Północna, Australia, Japonia, Singapur). Min. 50% portfela lokowane jest w instrumenty denominowane w EUR.