nazwa funduszu Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe (akcje, papiery zamienne na akcje i warranty) emitentów z USA, wykazujących przyspieszony wzrost lub zwiększoną zyskowność. Fundusz inwestuje w spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Zarządzający koncentruje się na szybko rozwijających się i nowatorskich spółkach z branż o nadzwyczajnym potencjale wzrostu. Zarządzający bierze również pod uwagę wysoką jakość zarządzania i solidne wyniki finansowe. Choć zarządzający poszukuje możliwości inwestycyjnych wśród dużej liczby branż, znaczna część lokat skoncentruje się na konkretnych branżach. Branże te obejmować mogą: technologię, opiekę zdrowotną, produkty i usługi konsumpcyjne. Podstawową walutą funduszu jest USD.