nazwa funduszu Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% aktywów w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS). Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio.