nazwa funduszu Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oprócz tego, fundusz inwestuje także przynajmniej 67% aktywów w akcje spółek z krajów, w których walutą jest euro. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne.