nazwa funduszu Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacyjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe. Subfundusz charakteryzuje zdyscyplinowane podejście do ryzyka inwestycyjnego, aktywna polityka w zakresie alokacji oraz ciągle udoskonalany proces selekcji emitentów.