nazwa funduszu Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.