nazwa funduszu Allianz SKARBIEC Lokacyjny
grupa gotówkowe i rynku pieniężnego
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.