nazwa funduszu Allianz Quercus Ochrony Kapitału
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M + 40 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, spółki notowane na GPW w Warszawie. Do 10% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym (np. możliwość arbitrażu). Dzięki temu Inwestorzy uzyskują dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze dłużne. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”). Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.