nazwa funduszu Allianz Ipopema Makro Alokacji
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Zarządzający funduszem stosuje politykę bezwzględnej stopy zwrotu, dobierając udział poszczególnych kategorii lokat zależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji środków pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Lokaty zagraniczne oraz lokaty denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 34% aktywów funduszu.