nazwa funduszu Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz prowadzi politykę absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie aktywów w zależności od oceny perspektyw spółek i branż polskiego rynku. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.