nazwa funduszu Allianz Altus Akcji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje. Do 30% aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne, tj.: obligacje i bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.