nazwa funduszu Allianz Altus Aktywnego Zarządzania
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Maksymalnie 70% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Do 100% aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne, przy czym obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą przekroczyć 30% lokat funduszu.