nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Japonia
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Japonia
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Japan Equity wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Japan Equity zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii.