nazwa funduszu Allianz NN Japonia
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Japonia
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Japan Equity, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).