nazwa funduszu Allianz Ipopema Akcji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje i kwity depozytowe. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.