nazwa funduszu Allianz Noble Fund Akcji Polskich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Min. 70% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30% wartości aktywów.