nazwa funduszu Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Min 60% aktywów funduszu będzie inwestowana w prawa do akcji, prawa poboru i akcje spółek, które nie wchodzą w skład indeksu WIG 20. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe.