nazwa funduszu Allianz Noble Fund Mieszany
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 20 do 80% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe. Pozostała część portfela - nie więcej niż 80% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.