nazwa funduszu Fundusz Aktywnej Alokacji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% aktywów w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i instrumenty pochodne. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. 100% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne czy tytuły uczestnictwa funduszy stosujących te same ograniczenia inwestycyjne. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu.