nazwa funduszu Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Od 40% do 100% aktywów będzie inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Inwestycje w inne kategorie lokat niż wyżej wymienione, nie mogą przekroczyć 10% aktywów funduszu.