nazwa funduszu Allianz PZU Akcji Polskich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje głównie w akcje spółek mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 66% do 100% wartości aktywów funduszu. Pozostałe środki są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.