nazwa funduszu Allianz Quercus Rosja
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Rosja
polityka inwestycyjna Min. 50% aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje (lub kwity depozytowe: ADR-y i GDR-y) spółek, mających siedzibę w Rosji lub notowanych na rynkach działających w Rosji lub prowadzących działalność operacyjną głównie w Rosji. Min. zaangażowanie na rynku rosyjskim wynosi 50%. Pozostałe środki mogą być lokowane w instrumenty dłużne oraz inne instrumenty finansowe.