nazwa funduszu Allianz Quercus Stabilny
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.