nazwa funduszu Fundusz Azjatycki
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Portfel funduszu składa się przede wszystkim z jednostek uczestnictwa funduszy Pekao, lokujących aktywa zarówno w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym w tym głównie fundusze obligacji, jak i instrumenty o charakterze udziałowym głównie fundusze akcji emitentów z regionu Dalekiego Wschodu. W zależności od bieżącej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji gospodarczej odpowiedniemu zwiększaniu lub pomniejszaniu będą podlegać części portfela dające ekspozycję na poszczególnych rynkach regionu Dalekiego Wschodu. Udział w portfelu funduszy Pekao o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujących głównie w zagraniczne papiery wartościowe wynosi 100%.