nazwa funduszu Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia zainwestowanie w polskie spółki, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Wyróżnikiem funduszu jest wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela.