nazwa funduszu Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.