nazwa funduszu Allianz Quercus Gold
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Polityka inwestycyjna funduszu zakłada uzyskanie ekspozycji na rynek złota. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Fundusz może inwestować również w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota.