nazwa funduszu Fundusz Akcji Globalnych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu od 60% do 100% lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę środków w akcje dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż RP. W pozostałym zakresie aktywa funduszu inwestowane są w akcje i obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe listy zastawne lub instrumenty pochodne.