nazwa funduszu Fundusz Obligacji Globalnych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu do 100% lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, które inwestują co najmniej połowę środków w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym poza RP. Do 40% aktywów funduszu inwestowane jest w obligacje, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.