nazwa funduszu Fundusz Energetyczny
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i inne instrumenty finansowe, spółek, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania lub pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, w szczególności z gazu łupkowego i ropy naftowej z łupków, energii wiatrowej, energii wodnej itp. Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Powyższa alokacja w 100% może odbywać się pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa.