nazwa funduszu Allianz NN Depozytowy
grupa gotówkowe i rynku pieniężnego
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, w tym w przede wszystkim krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niebędące wyemitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa stanowić mogą od 0 do 20% aktywów subfunduszu.