nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrębnionego w ramach funduszu zagranicznego Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) inwestuje w zdywersyfikowany portfel (przynajmniej 2/3) dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych i depozytów ze strategicznym ukierunkowaniem na ekspozycje na terminowe stopy procentowe rynków wschodzących. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą głównie emitowane przez i/lub denominowane bądź będą cechować się ekspozycją w walutach krajów rozwijających się (rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Afryki. Do jednej trzeciej portfela subfunduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) może być inwestowane w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez inne kraje, denominowane i cechujące się ekspozycją w walutach wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański).