nazwa funduszu Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond), którego główną kategorią lokat są dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, pochodne i depozyty, przede wszystkim w walutach krajów rozwijających się Ameryki Łac., Azji, Europy Środ.-Wsch. i Afryki. Reszta środków może być inwestowana w krótkoterminowe papiery dłużne (do 20%) bądź depozyty (do 20%)