nazwa funduszu Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Europa Środkowo-Wschodnia
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowane w udziałowe papiery wartościowe, których emitentem są podmioty mające siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej. Od 0% do 30% fundusz może inwestować w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.